Taastuvenergia tasu ja võimalikud toetused

Eestil on küllalt taastuvenergia potentsiaali bioenergial põhineva elektri ja soojuse koostootmiseks, biogaasi tootmiseks, tuule- ja päikeseenergia rakendamiseks. Lisaks väiksemahulisemalt ka hüdroenergiat. Selleks, et soodustada ja kaasa aidata taastuvenergia laialdasemale tootmisele ja tarbimisele, on riik reguleerinud taastuvenergia tasu ja toetuste maksmist.

Taastuvenergia tasu

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvatest allikatest või tõhusa koostootmise režiimil energiatootmist Eestis. Vastavalt elektrituruseadusele on taastuvenergia tasu arvutajaks põhivõrguettevõtja Elering, kes avaldab igal aastal 1. detsembril järgmise kalendriaasta taastuvenergia tasu suuruse oma koduleheküljel.  Vaata taastuvenergia tasu kohta lähemalt.

Taastuvenergia toetused

Elektrituruseaduse §59 reguleerib taastuvenergia toetuse maksmise tingimusi. Taastuvenergia toetust maksab välja põhivõrguettevõtja Elering. Vaata lähemalt.

2018. aasta suvel jõustunud elektrituruseaduse muudatustega selgub taastuvenergia toetuse maksmise määr edaspidi vähempakkumise teel. Kuni 50 kW võimsusega uute tootmisvõimsuste rajamisel on võimalik taastuvenergia toodangutoetust taotleda tingimusel, et tootmisüksus on valminud enne 2021. aastat.

Uute taastuvenergia tootmisüksuste rajamiseks on võimalik saada ka investeeringutoetust. Hetkel pakub kindlatel tingimustel seda võimalust KredEx. Lisaks on võimalik taotleda toetust väikeelamute renoveerimiseks ja maapiirkondade ettevõtluse mitmekesistamiseks.

Investeeringu- ja toodangutoetust ei ole võimalik korraga samale tootmisüksusele rakendada.