Meretuuleparkide rajamise sotsiaal-majanduslikud mõjud Eesti majandusele (2023)

Finantsakadeemia OÜ on 2023. aastal hinnanud 2000 MW mahus merele ehitatava tuulevõimsuse sotsiaal-majanduslikke mõjusid Eestis aastatel 2023-2052. Selleks kasutati sisend-väljund raamistikul põhinevat metoodikat. Aluseks on võetud Statistikaameti 2018. a rahvamajanduse kasutamise tabelid. Hinnati SKP, tööhõive ja valitsussektori tulude (laekuva maksutulu) muutust ning majandusmõjud leiti otseste, kaudsete ja indutseeritud mõjude summana.

Tabel. Sotsiaal-majandusliku mõju analüüsi kokkuvõtlikud tulemused

Kuna tööhõive kandub kaudsete ja indutseeritud mõjude kaudu laiemale majandusele, on töökohtade arvutuste aluseks võetud keskmine 2022. a töötasu – st arvutused näitavad keskmise palgaga töökohtade arvu tekkimist või kadumist. SKP kasvu ja tööhõive muutuse saab eraldi välja tuua ka ehitusaegse perioodi ja hilisema kasutusaja kohta.

Graafik. 2000 MW mahus meretuuleparkide rajamise mõju SKP ja tööhõive kasvule