Taastuvenergia tasu ja võimalikud toetused

Eestil on küllalt taastuvenergia potentsiaali bioenergial põhineva elektri ja soojuse koostootmiseks, biogaasi tootmiseks, tuule- ja päikeseenergia rakendamiseks. Lisaks väiksemahulisemalt ka hüdroenergiat. Selleks, et soodustada ja kaasa aidata taastuvenergia laialdasemale tootmisele ja tarbimisele, on riik reguleerinud taastuvenergia tasu ja toetuste maksmist.

Taastuvenergia tasu

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille eesmärk on toetada taastuvatest allikatest või tõhusa koostootmise režiimil energiatootmist Eestis. Vastavalt elektrituruseadusele on taastuvenergia tasu arvutajaks põhivõrguettevõtja Elering, kes avaldab igal aastal 1. detsembril järgmise kalendriaasta taastuvenergia tasu suuruse oma koduleheküljel.  Vaata taastuvenergia tasu kohta lähemalt.

Taastuvenergia toetused

Elektrituruseaduse §59 reguleerib taastuvenergia toetuse maksmise tingimusi. Taastuvenergia toetust maksab välja põhivõrguettevõtja Elering. Vaata lähemalt.

2018. aasta suvel jõustunud elektrituruseaduse muudatustega selgub taastuvenergia toetuse maksmise määr edaspidi vähempakkumise teel. 2019. aasta 18. novembril kuulutati välja ka Eesti esimene taastuvelektri vähempakkumine, kus saavad osaleda ainult uued tootmisseadmed, mille elektriline võimsus jääb vahemikku 50 kW kuni 1 MW. Kuni 50 kW võimsusega uute tootmisvõimsuste rajamisel on võimalik seni kehtinud taastuvenergia toodangutoetust taotleda tingimusel, et tootmisüksus on valminud enne 2021. aastat.